รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561

รายละเอียด

1.  ประกาศชื่อสอบ ผอ

2.  ตารางสอบ ภาค ก

3.  ผังสนามสอบ

4.  แผนที่

5.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *