รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *