พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download
–  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  Download 
     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *