ผลงานวิชาการ เรื่อง การนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PDCoRE เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประมศึกษา โรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลงานวิชาการ เรื่อง การนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PDCoRE เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประมศึกษา โรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *