ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ด้วยชุดฝึกอบรมการสร้างพัฒนาสื่อบทเรียนด้วยโปรแกรม Google Slides ผ่านระบบ Cloud Computing

ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ด้วยชุดฝึกอบรมการสร้างพัฒนาสื่อบทเรียนด้วยโปรแกรม Google Slides ผ่านระบบ Cloud Computing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม