ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี การสร้างความรู้ ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี การสร้างความรู้ ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *