ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *