ประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง
รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคณะทำงานโครงการระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมขับเคลื่อนโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมกันกำหนดกลไกการสร้างความเสมอภาค ทางการศึกษาระดับจังหวัด ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *