ประกาศ เรื่อง มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ เรื่อง มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *