ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2564 ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565)

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2564 ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย 213 ราย รวม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *