ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ               สังกัดงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารแนบ
>>>>>องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดฯ ประเภททั่
>>>>>หลักเกณฑ์ ว17 -ทั่วไป
>>>>>หลักเกณฑ์ ว17 -วิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *