ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด  (แม่บ้าน)


   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดสถานที่ตั้งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2560  และคำส่ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธํิการ  ที่  21/2560  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2560  หน่วยงานมีความจำเป็นจะจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานทำความสะอาด  (แม่บ้าน)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  จำนวน  1  ตำแหน่ง  รายละเอียด

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *