นิเทศ ติดตาม ประเมินผลนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน และได้ลงนิเทศชั้นเรียน Coaching ครูและผู้บริหารตามโครงการ IFTE

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 Supervisor Teams ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ จากสำนักงาน ศธจ.มค. สพป.มค.1 ผู้บริหารโรงเรียนจากโรงเรียนที่มี Best Practice จากโครงการ Coaching Teams และโครงการ TFE ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน และได้ลงนิเทศชั้นเรียน Coaching ครูและผู้บริหารตามโครงการ IFTE ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด และโรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข สังกัด สพป.มค.1


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *