นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม การนี้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *