ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนวันแรกของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด เขตอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอโกสุมพิสัย

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนวันแรกของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด เขตอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอโกสุมพิสัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของจังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *