ค่านิยมองค์กร

SMART เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
    S = Service  Mind   มีจิตบริการ
    M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม
    A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
    R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
    T = Teamwork ทีมงานคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *