การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาการศึกษา

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หน้าบันทึก
2. การสรรหาผู้แทนองค์วิชาชีพ
3. การสรรหาผู้แทน อปท
4. การสรรหาสภาการศึกษา
5. ผู้แทนองค์กรเอกชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *