การประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (อนุกรรมการ) ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (อนุกรรมการและเลขานุการร่วม) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *