การดำเนินงานส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดมหาสารคาม

          สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่ม และให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์ในทุกด้านอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็น ความสําคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้การศึกษากับเด็กนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมาและที่กําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันทําให้เด็กจํานวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย

          จังหวัดมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดมหาสารคาม ตามคําสั่งจังหวัด มหาสารคาม ที่ ๑๖๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๕และได้มีหน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายรวม 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) จังหวัดมหาสารคาม 2)สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม3)สถานีตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 4)กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม 5)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6)วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 7)สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 8)สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม9)สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม 10)สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม 11)สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม 12) สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม 13)สํานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม14)สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 15)สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 16)สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ 17)สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”ระดับจังหวัด ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *