การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *