บุคลากรกลุ่มลูกเสือยุวกาดชาติและกิจการนักเรียน


 

นางวรทิพ จันทรา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 084-7331744

 

นายปิยะ  จันทร์หอมฟุ้ง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวภัคริณดา ไสวงาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายประเทือง สว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ค.ศ.3

 

นายสุนทร จันทะเกต

พนักงานโสตทัศนศึกษา

 

นายณัฎฐพงษ์ วงษ์เวียน

นักจัดการงานทั่วไป

   

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *