วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ให้เยาวชนในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ถิ่นตักสิลา และเพื่อพัฒนาส่งเสริมเยาวชน ผู้เรียน ผู้สนใจทุกระดับ ให้มีทักษะชีวิตสู่อาชีพผ่านแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีงานทำ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ในกิจกรรม ” ออนซอนวิถีชุมชนคนตักสิลา” ภายใต้โครงการสร้างเสริม และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบรบือพิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะทำงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ถิ่นตักสิลา และเพื่อพัฒนาส่งเสริมเยาวชน ผู้เรียน ผู้สนใจทุกระดับให้มีทักษะชีวิตสู่อาชีพ ผ่านแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักและภูมิใจ ในท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีงานทำ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ในกิจกรรม ” ออนซอนวิถีชุมชนคนตักสิลา” ภายใต้โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

      

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายพรทวี ดาวไธสง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อรับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติในการถ่ายภาพงานพิธี การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Infographic Tiktok ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะทำงานและศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ถิ่นตักสิลา และเพื่อพัฒนาส่งเสริมเยาวชน ผู้เรียน ผู้สนใจทุกระดับให้มีทักษะชีวิตสู่อาชีพผ่านแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีงานทำ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ในกิจกรรม “ออนซอนวิถีชุมชนคนตักสิลา” ภายใต้โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม