ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในศตวรรษที่ 21 และรูปแบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในศตวรรษที่ 21 และรูปแบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เอกสารแนบ>>>>>  1.3บทคัดย่อ+คู่มือแนวทางการบริหารจัดการเรี 2.3บทคัดย่อ+คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัด