วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ นางรพีพรรณ ปางทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเอกชนได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนที่ดี สำหรับนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาสู่วิถีชีวิตใหม่ นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศได้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน แสดงผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจร รวมถึงการส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุริยะจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนางสาวพิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเมืองเสือ ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายวัชรเกียรติ เพ็ญสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายวัชรเกียรติ เพ็ญสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย สพป.มหาสารคาม เขต 1, 2, 3 , สพม.มหาสารคาม , ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด , กศน.จังหวัด , ประธานฯ เอกชนจังหวัด , และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธาน และนายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมการตรวจและติดตาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จากนั้น ภาคบ่าย ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางพุทธารัตน์ ทะสา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมการประเมินความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมี ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมการประเมินความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ

วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนวัดป่านาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางบุพวัณย์ เทศพรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายณัฐวุธ วิลามาศ พนักงานจัดการงานทั่วไป และนางสาวพิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตามสนามสอบในการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับสถานศึกษาที่มีความสมัครใจ จากนั้น เวลา 10.30 น. ออกตรวจเยี่ยม ติดตามสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบของสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับ แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ พร้อมทั้ง เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ครู และคณะผู้บริหาร ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนวัดป่านาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการมอบวุฒิบัตร, เครื่องหมายยุวกาชาด และพิธีปิด โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๕๕๑ ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๕๕๑ ทุกคน

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการมอบวุฒิบัตร, เครื่องหมายยุวกาชาด และพิธีปิด