โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน…ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!”

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดย ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน…ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!” โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *