1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2566-2570         

  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      

                  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม