1. แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม


                2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2563-2565