1. แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

                2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2563-2565

                   

                  3. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2566-2570