«ยุทธศาสตร์»

                       1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
                       2. พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
                       3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
                       4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
                       5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                       6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ