»»    ว8-58 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
»»    ว20-61 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
»»    ว5-62 การเลื่อนเงินเดือนฯ
»»     ว6-62 การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
»»     ว9-62 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
»»     ว15-61 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
»»     ว8-54 การเลื่อนเงินเดือน ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
»»     ว26-55 การเลื่อนเงินเดือน ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
»»     ศธ 257-2556 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ 2556
»»     กฏ กคศ. เลื่อนเงินเดือน 2550
»»     กฏ กคศ. เลื่อนเงินเดือน 2561