»»    185-61 คู่มือการประเมิน ครู ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
»»    756-61 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิทยฐานะและวิธีการฯ ว17-2552
»»    ล0023-62 การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
»»    ว 5-60 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
»»    ว 9-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
»»    ว 10-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
»»    ว 11-2564 หลักเกณณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
»»    ว 12-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
»»    ว 12-2564 หลักหณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
»»    ว 16-63 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ สายงานบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา และนิเทศ
»»    ว 20-60 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
»»    ว 21-60 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
»»    ว 24-61 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
»»    ว-17-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะฯ