สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำเป็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. …. เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู หน่วยงานผู้ใช้ครู และผู้ประกอบวิชาชีพครูในระดับการศึกษาปฐมวัย รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน และนิสิต/นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. ….ดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ภายในลิ้งค์ดาวน์โหลดประกอบด้วย
– หนังสือนำส่ง (เป็นรายจังหวัด)
– สิ่งที่ส่งมาด้วย (QR CODE)
– ไฟล์ (ร่าง) ข้อบังคับฯ
(sparkle)คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >> https://drive.google.com/drive/folders/1mv5NWcaNh-_MxAM2USClHb7cSmh_Gr1U?usp=sharing

(sparkle)คลิกเพื่อทำแบบรับฟังความคิดเห็นฯ >> https://forms.gle/kartHposmEFC7xNR7

(sparkle)ลิ้งค์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
>> https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/04/37105/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *