ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศเผยแพร่สารสาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2563
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สรุปผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศเผยแพร่สารสาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 สรุปผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศเผยแพร่สารสาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2563
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศเผยแพร่สารสาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2564
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 สรุปผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศเผยแพร่สารสาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 สรุปผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศเผยแพร่สารสาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2564
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สรุปผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศเผยแพร่สารสาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2564
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สรุปผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศเผยแพร่สารสาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564