ข้อมูลสถิตการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 52,628
จำนวนผู้รับบริการที่เข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk – In)
จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง e-service