วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมาย นางอุไรรัตน์ โสภา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายครรชิต  วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ได้มอบหมาย นางอุไรรัตน์  โสภา  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ได้จัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย  สพป.ทุกเขต, สพม.,อาชีวศึกษา,มหาวิทยาลัย,ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน  และ กศน.จังหวัด  เพื่อรับทราบ

1. แนวทางดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามกฎกระทรวง  พ.ศ.2561

2. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม  ประจำปี 2562      ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560 – 2569  ยุทธศาตร์ที่ 1  : พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม

{gallery}activities/1050{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *