วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันที่ 4 กันยายน 2562  เวลา 07.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอสตะวัน ตำบลเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พันโท สุธี สุขสากล เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองให้เป็นพลเมืองดี ในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

{gallery}activities/1254{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *