วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. จังหวัดมหาสารคาม โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU)

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. จังหวัดมหาสารคาม โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มโอกาสเด็กด้อยโอกาส เด็กนอกระบบและเด็กตกหล่น เข้ารับการศึกษา ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดมหาสารคาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่มีสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกประเภท ทุกสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม 200 คน

{gallery}activities/1145{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *