วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ครรชิต วรรณชา มอบหมาย ดร.สุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลพร้อมด้วย ดร.กาญจนา วิเศษรินทอง

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ครรชิต  วรรณชา มอบหมาย ดร.สุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลพร้อมด้วย ดร.กาญจนา วิเศษรินทอง และนางสาวจันทราพร คำหา  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการระดับจังหวัด เรื่องการนำผล O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

{gallery}activities/1086{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *