วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ ในระดับจังหวัด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน ประเภทละ 1 รางวัล

{gallery}activities/1430{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *