วันที่ 20 มีนาคม 2561 คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 จังหวัดมหาสารคาม โดย ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์

วันที่ 20 มีนาคม 2561 คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 จังหวัดมหาสารคาม โดย ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายกันตธี เนื่องศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศธจ.มค.และคณะกรรมการฯ ได้ออกประเมินเชิงประจักษ์ ณ สถานศึกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *