วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสมาตั

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจการส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม ให้มีเป้าหมายการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

{gallery}activities/1313{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *