»» พรบ.ลูกเสือ 2551

»» ข้อบังคับคกก.บริหารลูกเสือแห่งชาติ หลักเกณและวิธีการเลือกผู้แทนจังหวัด 2552

»» ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2552

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

»» ข้อบังคับคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตวจการลูกเสือ พ.ศ. 2553

»» ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด พ.ศ. 2553

»» ข้อบังคับลูกเสือฯ ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ 2554

»» ข้อบังคับลูกเสือฯ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ 2554

»» ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและใช้ค่ายลูกเสือ พ.ศ.2553

»» ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556