รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ย้ายผู้บริหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *