รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งประเภททั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38ค  ตำแหน่งประเภททั่วไป  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *