ผลงานวิชาการ เรื่อง การ“พัฒนาครูผู้สอนในการสร้างพัฒนาสื่อบทเรียนด้วยแอปพลิเคชั่น Google Slides ผ่านระบบ Cloud Computing”

ผลงานวิชาการ เรื่อง การ“พัฒนาครูผู้สอนในการสร้างพัฒนาสื่อบทเรียนด้วยแอปพลิเคชั่น Google Slides ผ่านระบบ Cloud Computing”

เอกสารแนบ คู่มือ การพัฒนาครูผู้สอนในการสร้างพัฒนาสื่อบทเรียนด้วยแอปพลิเคชั่น Google Slides ผ่านระบบ Cloud Computing”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *