ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ได้มอบหมายให้ นายสมยศ พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) ให้กับผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ วิธีการและแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มาพบปะให้กำลังให้กับผู้เข้าประชุมดังกล่าว เวลา 11.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *