ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานตามภารกิจร่วมกัน

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.  ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง
รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานตามภารกิจร่วมกัน รวมถึงกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ในห้วงเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *