ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในระบบ ITAS ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในระบบ ITAS ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *