ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย
2564 ย้าย ผบ. รวมทุกเขต – ประกาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *