ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)

ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *