»»    ตัวชี้วัดที่ 18_1.ประกาศซื้อหมึกปริ้นเตอร์
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_2.ประกาศซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_3.ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_4.น้ำมันเดือน ต.ค.63
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_5. ประกาศซื้อหมึกปริ้นเตอร์
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_6.ประกาศซื้อหมึกปริ้นเตอร์
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_7.ประกาศจ้างปรับปรุงเว็ปไซต์และระบบ My Office แบบเจาะจง
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_8.ประกาศจ้างทำวาระการประชุมฯ ก
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_9.จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_10.จ้างถ่ายเอกสารระเบียบฯ อกศจ
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_11.จ้างถ่ายเอกสารการประเมินผลส
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_12. ซื้อวัสดุฯโครงการส่งเสริมค
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_13.ซื้อวัสดุประกอบการสอบ (NT)
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_14.ซื้อวัสดุโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_15.จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประช
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_16.ซื้อวัสดุสำนักงาน
»»    ตัวชี้วัดที่ 18_17.ซื้อน้ำมัน ประจำเือน เม.ย.64