ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP 17A  โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP 85A  โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP 85A  โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็ปไซร์และระบบ My office โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม กศจ.มค. ครั้งที่ 10/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม อกศจ.มค. ครั้งที่ 10/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด รอบ 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2564 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)  โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประกอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษายน 2563